La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

NORMATIVA DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SANT ESTEVE SESROVIRES

 

El Club Patinatge Artístic Sant Esteve Sesrovires en aquest escrit dona a conèixer les normes sobre les que els seus abonats es regeixen i s’han que regir.

 

Per adquirir la condició d’abonat cal fer la inscripció amb el formulari que el club té publicat a la web www.clubpatinatgeses.org i OBLIGATÒRIAMENT online al link publicat. És imprescindible per fer l’activitat haver fet la inscripció amb tota la documentació que el club sol·licita.

La inscripció està subjecta a l’aprovació per part del club, que té la facultat d’admetre al sol·licitant o no, segons els seus criteris de qualificació i idoneïtat, sense cap dret de rectificació. El club notificarà al sol·licitant la decisió presa i si escau, la data d’inici de l’activitat.

La inscripció al club és per temporades segons el calendari que és publicitat a la web del club i a la informació que facilita l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

LA INSCRIPCIÓ comporta l’abonament d'una matrícula i un compromís mensual de pagament per part de l’abonat i, en el cas de ser menor, del pare, mare o tutor que es fa responsable al formulari d’inscripció de les quotes mensuals de l’activitat sol·licitada, que es tramitarà mitjançant domiciliació bancària.

Només cal abonar una matricula, per gaudir de la inscripció als diferent nivells o activitats que s’imparteixen al club.

Les quotes mensuals són abonades de l'1 al 3 de cada mes per avançat.

 

LLICÈNCIA FEDERATIVA és obligatòria ja que inclou l'assegurança mèdica esportiva anual, i s'abona al mes de gener. En cas d'abonar-se abans del mes de gener, s'haurà de fer fitxa en el moment d'inscripció i la renovació de la mateixa al gener.

 

LES QUOTES ES COBRARAN  ENTRE ELS DIES 1 AL 3 DE CADA MES PER AVANÇAT

EL RETORN DEL REBUT SERÀ ÍNTEGRAMENT COBRAT AL TITULAR DEL COMPTE AMB UN IMPORT DE 5€

 

L’abonament de les diferents quotes es farà per domiciliació bancària.

La quota només dona dret a les classes que es donin al pavelló o instal·lacions que cedeix l’Ajuntament de Sant Esteve.

ALTRES QUOTES, el Club sol·licitarà el pagament d’altres quotes, previ coneixement dels pares i/o abonats en concepte d’equipament del club, fitxes federatives  i/o assistència i participació a proves de nivell federació o campionats, trobades o festivals celebrats per altres clubs, així com vestuari i estris necessaris pels  festivals d’hivern i d’estiu que com cada any s’organitzen.

 

 

DESPLAÇAMENTS Es considerarà desplaçament cada campionat, festival, proves, Interclubs i competicions de la federació.

Per cada desplaçament cada patinador participant haurà d'abonar al Club 15€.

No es consideraran sortides, Sant Esteve Sesrovires i Masquefa.

 

 

Els patinadors/res abonats han d’estar al corrent de pagament, en cas d’impagament d’una quota el club podrà no admetre a l’alumne

a l’activitat fins que es liquidin els deutes pendents.

No podran participar els patinadors que no tinguin l’assegurança federativa vigent, per motius aliens al Club.

 

MOLT IMPORTANT

En cas de que durant els entrenaments o competicions, una patinadora s'accidenti

i els pares, mares o responsables se l'enduguin sense demanar al club la gestió

amb l’asseguradora per l'atenció mèdica,

exoneren al club de qualsevol responsabilitat derivada de l'accident

i de qualsevol dictamen mèdic, així com de les actuacions sanitàries que es derivin.

 

BAIXES Les baixes s´hauran de comunicar per escrit al club , amb quinze dies d’antelació respecte la meritació de la propera quota. La no comunicació escrita donarà lloc a la obligació de pagament del mes o mesos següents i a la seva exigibilitat per part del club. Les baixes dins d’un període, o que incompleixin el termini anterior, no donaran dret a cap devolució.

CATEGORIES L’única persona o entitat que determina quan i com un patinador o patinadora ha de canviar de grup, participar en una competició o trofeu, o ser inscrit a una prova de pas de nivell o examen, és la direcció esportiva del club, sense admetre influència o pressions d’abonats, pares mares o tutors.

El Club es reserva el dret de modificar els calendaris i horaris  dels entrenaments.

No s’interromprà a l’entrenadora o monitores dins l’horari d’entrenament. Per la resolució de dubtes o consultes, fer-les a l’inici, descans o a l’acabar l’entrenament (10 minuts màxim).

Els acompanyants, a fi i efecte d'evitar distraccions i millorar el rendiment, abandonaran les instal·lacions com màxim passats 5 minuts del horari d’inici de l’activitat, i podran accedir 5 minuts abans de finalitzar l’activitat.

Cal ser puntual i constant als entrenaments. Les llargues absències als entrenaments  s´hauran de notificar al club. A la activitat de shows cal un compromís extra per part dels components de cada grup, a la segona falta injustificada a un entrenament el component quedarà automàticament exclòs del grup en qualsevol moment de la temporada.

Quan s’assisteix a una competició, examen, trofeig, trobada, etc., sigui quin sigui el resultat assolit, els patinadors no poden marxar de les instal·lacions (sobre tot membres en les proves de grups) fins que el delegat del club o l’entrenadora responsable donin per conclosa la competició.

Els familiars han de tenir en compte que la competició té un horari aproximat d’inici, però pot allargar-se la cloenda (Recomanem venir sense pressa).

DISCIPLINA Les entrenadores i monitores tenen capacitat suficient i autoritat delegada pel club per amonestar al nen/a que tingui mal comportament, poden inclòs expulsar a l’alumne/a de la pista, si sota el seu criteri fos necessari. L’acumulació d’amonestacions podrà comportar l´expulsió definitiva de l’alumne/a.

El comportament inapropiat per part dels abonats, pares i/o acompanyants envers altres abonats, entrenadors, membres del Club, personal de les instal·lacions esportives i tercers vinculats amb el club, comportarà també amonestacions, que poden repercutir a criteri de la Junta del club, en l’expulsió immediata i en la permanència en el Club de l’abonat.

Delegar la recollida d’un patinador, haurà de ser justificada per escrit, amb autorització del Pare, Mare o Tutor.

Totes les comunicacions amb el club es realitzaran mitjançant l’adreça mail: info@clubpatinatgeses.org

El club farà servir la web del club www.clubpatinatgeses.org per comunicar totes les activitats, horaris de entreno, competicions i qualsevol activitat relacionada amb el club i els seus abonats. També es trobarà tota la documentació necessària per la comunicació dels abonats o sol·licitants.

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?